Tuchtrecht Seksuele Intimidatie

De NOC/NSF heeft voor aangesloten koepelorganisaties een Tuchtrecht Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De aangesloten koepelorganisaties, waaronder de NGF hebben dit Tuchtrecht overgenomen. De NGF heeft dit gedaan in de ALV van 23 november 2013. Deze  regeling/procedure wordt door alle bij de NGF aangesloten clubs/verenigingen overgenomen.

Door dit Tuchtreglement over te nemen heeft de vereniging een set met gedragsregels en een complete procedure/reglement ter beschikking indien zich een geval van seksuele intimidatie voordoet en de betreffende persoon een klacht wil indienen.

De vereniging voldoet op deze manier aan de eis van de koepelorganisaties NOC/NSF en de NGF om te voorzien in een degelijke klachtenprocedure. De invoering van dit reglement is een stimulans om binnen de clubs en verenigingen van gedachten te wisselen over de vraag welk gedrag wel/niet wenselijk is en hoe daar mee om te gaan.

Het reglement voorziet in die gevallen waarin

  • er sprake is van seksuele intimidatie van/door een lid, speler, medewerker of begeleiders, pro’s, coaches, bestuursleden, vrijwilligers etc. van de NGF dan wel van de bij de NGF aangesloten organisaties en

  • indien iemand een klacht heeft/wil indienen als gevolg van seksuele intimidatie die heeft plaatsgevonden in relatie tot de sportbeoefening.

Op het NGF-bureau zijn 2 vertrouwenspersonen aangewezen die de klager begeleiden bij het indienen van de klacht.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

“enige vorm van ongewenst, verbaal, non verbaal, of fysiek gedrag met een seksuele connotatie, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd”,  aldus het reglement.

Indien een persoon een klacht in wil dienen kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwenspersoon op het bureau van de NGF.

Zie: https://www.ngf.nl/overdengf/vertrouwenscontactpersoon Deze vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert de klager bij de klachtenprocedure. De klager dient de klacht schriftelijk bij het bestuur van de NGF in. Binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht wordt er door het NGF bestuur een Onderzoekscommissie ingesteld die onderzoekt of de klacht ontvankelijk is en of de Tuchtcommissie bevoegd is om over de klacht te oordelen. Indien dit het geval is stelt de Onderzoekscommissie na hoor en wederhoor (mogelijk ook van getuigen) een rapport op. Het onderzoek wordt, zo is het streven, binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht afgerond. Het rapport van de Onderzoekscommissie wordt aan de Tuchtcommissie gezonden. Partijen worden hiervan op de hoogte gesteld.

De Tuchtcommissie is een door de ALV van de NGF op 23 november 2013 ingestelde commissie. De samenstelling, wijze van benoeming en ontslaan staat in de statuten van de NGF. Indien de Tuchtcommissie van oordeel is dat de klacht gegrond is, stelt de Tuchtcommissie een datum voor mondelinge behandeling vast en nodigt partijen schriftelijk voor de zitting van de Tuchtcommissie uit. Partijen kunnen zich bij laten staan door een raadsman.

Mogelijke sancties zijn o.a.: een berisping, een verbod om deel te nemen aan een of meer activiteiten in de periode waarvoor dit verbod geldt; een verbod tot het uitoefenen van een of meer functies in de organisatie voor een nader te bepalen periode, schorsing, ontzetting uit het lidmaatschap van de sportorganisatie.

De ALV van de NGF heeft op 23 november 2013 tevens een Commissie van Beroep ingesteld. Ook deze commissie is verankerd in de statuten van de NGF.

De gestrafte persoon wordt geregistreerd in het Registratiesysteem (hier zijn enkele uitzonderingen op). Tegen deze registratie kan geen beroep aan worden getekend. De Onderzoekscommissie stuurt de niet-geanonimiseerde uitspraak van de Tuchtcommissie, dan wel van de Commissie van Beroep naar de Registratiekamer.

Consequenties voor de vereniging/baan

PRO’S EN JEUGDCOACHES

  • dienen een verklaring te ondertekenen dat zij op de hoogte zijn van het SI Reglement (inclusief gedragsregels) en zich vrijwillig eraan onderwerpen

  • overleggen een VOG

  • bespreken gedragsregels in de Jeugdcommissie en in het Overleg van de Jeugdcoaches in aanwezigheid van de voorzitter van de Jeugdcommissie en de voorzitter van de Vereniging.

OP VERENIGINGSSITE PUBLICEREN

  • gedragsregels en Tuchtreglement (inzien)