Artikel 21.

  1. Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de commissies georganiseerde wedstrijden en een ieder die zich inschrijft voor dan wel deelneemt aan deze wedstrijden wordt geacht dit reglement te kennen. De commissie die de wedstrijd organiseert beslist bij eventuele geschillen.

Deelname aan wedstrijden die georganiseerd worden door de Vereniging GC De Koggen (verder VGCDK) is uitsluitend voorbehouden aan leden van deze Vereniging, tenzij anders is aangegeven.

De VGCDK kent voor de wedstrijden verschillende categorieën spelers:

 width=

Deelname aan wedstrijden is uitsluitend mogelijk op basis van categorievermelding in de wedstrijdagenda of op de inschrijflijst.

Bij  deelname aan wedstrijden met de vermelding EGA en/of NGF dienen deelnemers in het bezit te zijn van het officiële EGA en/of NGF kaartje. Spelers zonder officiële handicap en spelers enkel in het bezit van GVB kunnen deelnemen aan wedstrijden, waarbij Non Hcp in de wedstrijdagenda of op de inschrijflijst staat vermeld. De wedstrijden met vermelding “alle cat” zijn voor alle leden toegankelijk. Wel is baanpermissie een vereiste.

De Wedstrijdcommissie (de commissie) is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, alsmede voor de organisatie van de verenigingswedstrijden en is de Commissie, zoals omschreven in de Golf Regels. De wedstrijdleiding is in handen van de Commissie, welke zich kan laten vertegenwoordigen door de daartoe door de Commissie aangewezen personen. Iedere deelnemer moet zich houden aan de Regels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Limited en de United  States Golf Association.

Daarnaast zijn de Plaatselijke Regels en de tijdelijke Plaatselijke Regels van de golfbaan van kracht.

  1. Bij wedstrijden mag men alleen een Handicart gebruiken of gebruik maken van een caddy indien de speler bij inschrijving van de wedstrijd in het bezit is van een geldige (medische) gebruikerskaart. De commissie kan hierop een uitzondering maken, maar de deelnemer speelt dan altijd buiten mededinging.
  2. De zorg van de baan en de kledingvoorschriften conform artikel 21 van het huishoudelijk reglement te allen tijde in acht worden genomen
  1. De wedstrijden worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van:

a. dan wel de interne wedstrijdcommissie

b. dan wel de directie van de golfbaan

c. dan wel het bestuur

  1. De inschrijfformulieren worden uiterlijk twee weken voor een wedstrijd opgehangen aan het publicatiebord. Bij inschrijving moet worden vermeld; naam, handicap en lidnummer. Inschrijving is ook mogelijk per e-mail. De wedstrijdleiding maakt vervolgens een flight-indeling.

Bij inloopwedstrijden kan ingetekend worden tot de daarvoor vastgestelde tijd.

Inschrijven in het clubhuis vanaf een half uur voor de EERSTE starttijd. Starttijden en sluitingstijden van inschrijving worden separaat vastgesteld.

  1. De startlijst hangt uiterlijk drie dagen voor een wedstrijd op het publicatiebord zodat

een ieder kennis kan nemen van zijn of haar starttijd. Nadat de startlijst is opgemaakt, kan men zich uitsluitend om dwingende redenen afmelden bij de wedstrijdleiding uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd.

  1. Bij niet verschijnen zonder tijdige afmelding of te laat verschijnen blijft het inschrijfgeld verschuldigd en kan dit uitsluiting van 1 of meer wedstrijden tot gevolg hebben.
  2. De deelnemer dient zich uiterlijk 30 minuten voor haar/zijn starttijd te melden aan de wedstrijdtafel, het inschrijfgeld te betalen, de scorekaart voor alle wedstrijdvormen in ontvangst te nemen en te controleren of haar/zijn handicap (indien van toepassing voor de wedstrijdvorm) correct is ingevuld.

De speler dient tien minuten voor de aangegeven starttijd aanwezig te zijn op de ‘TEE’ waarvan wordt gestart.

  1. Bij iedere wedstrijd dient een in dezelfde partij spelende, onderling overeengekomen, mede-competitor als marker op te treden, tenzij de organiserende commissie anders heeft bepaald. Speler en marker behoren wedstrijdkaarten vóór de wedstrijd uit te wisselen en  zo snel mogelijk na de wedstrijd volledig ingevuld, ondertekend en bij voorkeur uitgerekend bij de wedstrijdleiding in te leveren. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende kaarten worden terzijde gelegd en beschouwd als No Return.

10.  Alle clubwedstrijden worden gespeeld met verrekening van handicap, tenzij anders aangegeven.

11.  Indien de baan “Qualifying” is zijn alle door de commissie georganiseerde wedstrijden gespeeld onder Qualifying Condities.

12.  De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid om een wedstrijd af te gelasten, te staken of te onderbreken (bijvoorbeeld bij zeer extreme en/of gevaarlijke weersomstandigheden).

Indien de wedstrijdleiding besluit een reeds gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers in de baan geïnformeerd. In dat geval kent de wedstrijd geen uitslag. Reeds afgemaakte ronden mogen worden geregistreerd als Qualifying score voor een EGA Exact Handicap.

13.  Deelnemers dienen zich te onthouden van elke uiting die door de medespeler(s) als hinderlijk kan worden ervaren en/of door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht.

Hieronder is inbegrepen het gebruik van mobiele communicatiemiddelen.

Deelnemers dienen zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel 1 van de Golfregels. De commissie kan bij ernstige overtreding de straf van diskwalificatie opleggen.

Indien de straf “diskwalificatie”  is opgelegd zal de commissie de feiten betreffende de overtreding ook voorleggen aan het bestuur. het bestuur zal zich, na eventueel horen van partijen, beraden over een verdere gepaste straf. De uitspraak van het bestuur is bindend.

14.  Tijdens de wedstrijden dienen de deelnemers een goede speelsnelheid aan te houden. Als referentie geldt dat een 18 holes driebal ongeveer 4 uur en 15 minuten over de ronde mag doen, een 9 holes driebal maximaal 2 uur en 10 minuten.

De Commissie behoudt zich het recht voor, bij een speler/partij, die oponthoud veroorzaakt tijdens een wedstrijd, regelend op te treden (zie Regel 6-7).

Een speler behoort zijn bal op te nemen en een hole niet uit te spelen indien de uitslag van een hole al bekend is.

15.  Tenzij door de wedstrijdcommissie uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden bij gelijke
uitslag de volgende regels:

Bij clubkampioenschappen  strokeplay en matchplay wordt uitsluitend voor de eerste plaats een sudden death play-off gespeeld op holes 1, 2 en 18; enz. of bij een 9 holes wedstrijd op holes 1, 2 en 9; enz.

De overige uitslagen worden bepaald door het beste resultaat over de laatste 9, 6, 3, 1 holes. Indien er dan nog geen beslissing kan vallen wint de speler met de laagste exact handicap. Steeds wanneer er sprake is van de laatste 9 holes wordt bedoeld  de

2e ronde 9 holes of de holes 10 t/m 18.  Bij 9 holes wedstrijden worden de scores van de laatste 6, 3, 1 holes vergeleken.

  1. De prijsuitreiking vindt plaats zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer, tenzij vooraf anders is vermeld. Alle deelnemers worden na de wedstrijd bij de prijsuitreiking verwacht. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op zijn prijs, tenzij de speler zich om dwingende en onvoorziene redenen heeft afgemeld bij de wedstrijdleiding.

17.  Voordat de wedstrijd begint, maakt de organiserende commissie eventuele speciale bepalingen bekend waaronder de wedstrijd gespeeld wordt d.m.v. een aankondiging op het publicatiebord.

18.  Indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement, kan men door de organiserende commissie geschorst worden voor de eerstvolgende wedstrijd.