Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 september jongstleden werd bijna unaniem besloten om het voorstel van het bestuur tot verhoging van de contributie met €10,00 aan te nemen. De contributieverhoging was tevens verwerkt in de begroting voor 2018, die eveneens werd goedgekeurd ondanks een negatief saldo van € 1.000. Er werd namelijk bij verteld dat de sponsorcommissie hard bezig was om dit gat te dichten. De uitgangspunten voor het bestuursvoorstel waren verder:

  • Ronde bedragen per lidmaatschap.
  • Iedereen betaalt mee. Solidariteitsbeginsel!
  • Ledenaantallen veranderen niet.
  • Afschaffen wedstrijdbijdrage vanwege vermindering werklast bestuur en wedstrijdcommissie
  • Contante kas wordt afgeschaft eveneens vanwege vermindering werklast
  • Club zorgt alleen nog voor competitieprijzen aan einde competitie
  • Meer prijzen in natura door sponsorcommissie te regelen
  • Wedstrijdleiders mogen acties ontplooien om prijzen te laten regelen door deelnemers zelf
  • Verminderen bijdragen uitwisselingen en slotfeest

We hebben dus gezamenlijk besloten dat de club geen prijzen beschikbaar stelt voor clubwedstrijden. Inmiddels zijn we enkele weken in het nieuwe jaar en is het duidelijk geworden dat de sponsorcommissie voortreffelijk werk heeft verricht door voor bijna elke wedstrijd een sponsor te vinden. Voor de wedstrijden die op dit moment nog niet zijn gesponsord, is men nog bezig een bedrijf te vinden. Daarnaast zijn er vrij te besteden bedragen gesponsord.

Het bestuur heeft van verschillende kanten signalen ontvangen dat er ongelijkheid bestaat tussen de verschillende wedstijden en er geen prijzen beschikbaar zijn. Ook was het de wedstrijdcommissie nog niet duidelijk hoe we als bestuur met de nieuwe situatie omgaan. Het bestuur heeft op de bestuursvergadering van 16 januari besloten om de wedstrijdcommissie per soort wedstrijd een bedrag beschikbaar te stellen naar rato van het aantal wedstrijden, zoals het ook in voorgaande jaren gebeurde. Ik ga er van uit dat u de nieuwe regeling een kans van slagen geeft zonder te mopperen.

Want dat is wat ik toch nog regelmatig hoor. Ik vind het niet goed dat de signalen op een vervelende manier aan hardwerkende commissieleden worden gegeven. Wanneer je als lid een punt wilt maken, zijn wij als bestuur heel gemakkelijk te benaderen (bijvoorbeeld via voorzitter@golfclubdekoggen.nl) en is de algemene ledenvergadering bij uitstek het forum om uw opmerkingen te maken.

Dus ik ontvang graag langs de koninklijke weg uw vragen en verwonderpunten. Als iets onduidelijk is, kom naar het bestuur of naar de algemene ledenvergadering.
En, houd de vrijwilligers van de club hoog! Ze doen het ook voor u.

Uw voorzitter